5/recent posts/slider


Hằng:


 • Hằng là một giá trị bất biến trong chương trình
 • Qui ước đặt tên hằng giống như tên biến.
 • Hằng số nguyên: trường hợp giá trị hằng ở dạng long ta thêm vào cuối  số chữ“l” hay“L”. (ví dụ: 1L)
 • Hằng số thực: truờng hợp giá trị hằng có kiểu float ta thêm tiếp vĩ ngữ “f” hay “F”, còn kiểu số double thì thêm tiếp vĩ ngữ “d” hay“D”.
 • Hằng Boolean: có 2 giá trị là true và false.


 • Một số ký tự đặc biệt trong Java

  Ký tự Ý nghĩa
  \bXóa lùi (BackSpace)
  \tTab
  \nXuống hàng
  \rDấu enter
  \”Nháy kép
  \’Nháy đơn
  \\Dấu \
  \fĐẩy trang
  \uxxxxKý tự Unicode

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive data type Java) 

Kiểu dữ liệu của Java được chia làm 3 nhóm:
 • Kiểu nguyên gồm các kiểu số nguyên và kiểu ký tự. 
 • Các kiểu số nguyên gồm: byte, short, int, long biểu diễn cho các số nguyên. 
 • Kiểu ký tự được thể hiện bằng kiểu char.
 • Kiểu dấu phẩy động hay kiểu số thực: Loại này có hai kiểu float và double biểu diễn cho các số thập phân có dấu.
 • Kiểu boolean: là kiểu boolean có hai giá trị true (đúng) và false (sai).

404

We Are Sorry, Page Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found.

Home